Главная => Работы


Правило на исцеление

(читается наизусть (медленно!))

Утром, после утренних молитв, перед началом добрых дел:

Во и́мя Отца́, И Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, жи́зни на́ша.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луйнас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, по́милуй (Трижды).

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Яко Твое есть Ца́рство и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки ве́ков. Ами́нь

Молитва Единому Богу

Еди́ный Бог-Оте́ц – Вседержи́тель, Творе́ц не́ба и земли́, ви́димого же всего и неви́димого! Да свя́тится имя Твое́, да приде́т Ца́рство Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́ как на не́бе, так и на земле́, и под земле́й, и в воде́. Дай нам необходи́мое для жи́зни. И прости́ нам грехи́ на́ши, как и мы проща́ем должнико́в на́ших. И не введи́ нас во искуше́ние, но огради́ и очи́сти нас от лука́вого. И дай нам ве́ру и наде́жду, и любо́вь, и путь, и и́стину, и жизнь, и Ду́ха Твоего́ Свя́того с исцеле́нием и здоро́вьем, и обще́нием, и с дара́ми исцеле́ния, са́моисцеления и цели́тельства, учи́тельства, чу́дотворения, проро́чества, преумноже́ния даров и испо́льзования даров и други́ми дара́ми, каки́ми хо́чешь, и с кре́пкой па́мятью, сообрази́тельностью и поня́тливостью, и с Господним умо́м и ра́зумом, и му́дростью, и с ми́ром, и милосе́рдием, и кро́тостью, и смире́нием, и нестяжа́нием, и воздержа́нием, и проще́нием, и долготерпе́нием, и доброжела́тельностью, и истинным страхом Божим, и ра́достью, и бла́гостью, и доброто́й, и добро́м, и гармо́нией, и ве́рой, и наде́ждой, и лю́бовью.

Господи, помилуй. (12 раз)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щие, от сря́ща, и бе́са полу́денного. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяча, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое, Вы́шняго положи́л еси прибе́жище твое. Не прии́дет к тебе зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко а́нгелом Своим запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твоих. На рука́х во́змут тя, да некогда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, яко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его, долгото́ю дней испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси дела́ руку́ Твое́ю, и имя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Молитвы перед началом добрых дел

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, иже везде́ сый и вся исполня́яй, Сокровище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, жи́зни на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тво́рче и Созда́телю вся́ческих, Бо́же, дела́ рук на́ших, к славе Твое́й начина́емая, Твоим благослове́нием спе́шно испра́ви, и нас от вся́кого зла изба́ви, я́ко еди́н всеси́лен и Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ско́рый в заступле́ние и кре́пкий в по́мощь, предста́ни благода́тию си́лы Твое́я ны́не, и благослови́в укрепи́, и в соверше́ние наме́рения благо́го де́ла рабо́в Твои́х произведи́: вся бо, ели́ка хо́щеши, я́ко Всеси́льный Бог, твори́ти мо́жеши.

О умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы

Тропа́рь, глас 4-й

Сою́зом любве́ апо́столы Твоя́ связа́вый, Христе, и нас, Твоих ве́рных рабо́в к Себе́ тем кре́пко связа́в, твори́ти за́поведи Твоя́ и друг друга люби́ти нелицеме́рно сотвори́, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 5-й

Пла́менем любве́ распали́ к Тебе́ сердца́ на́ша, Христе Боже, да то́ю разжига́еми, се́рдцем, мы́слию же и душе́ю, и все́ю кре́постию на́шею возлю́бим Тя. и и́скренняго своего́ я́ко себе́, и повеле́ния Твоя храня́ще сла́вим Тя, всех благ Да́теля.

Молитва о близких

1. Го́споди, Ты зна́ешь все и любо́вь Твоя соверше́нна; спаси́ и поми́луй рабов Твоих (назвать имена), и родных и близких их, и других людей, и семьи их, и огради и очисти людей от всякого зла и от всех препятствий исцелению, либо трансформируй это в доброе и полезное и исцели их как всех человек, и сделай исцеление безболезненным и приятным. И дай им здоровье и Божественное, и духовное, и душевное, и телесное, и жизненное, и здоровье клеток и генетического механизма и наследственности, и сновидения, и психическое, и сознания и самосознания, и восприятия, и социальное, и здоровье взаимоотношений, и семейное.

Господи, помилуй. (12 раз)

2. И огради и очисти их и от всех препятствий любви и от всех страхов, кроме истинного страха Божия, и от всех обид, и от причин, их вызывающих, и их вредных последствий, и дай им любовь к Господу нашему Иисусу Христу со Отцем и Святым Духом и во все сердца, и души, и помышления и крепости их, и любовь к ближним своим как к самим себе. И укрепи их веру в Иисуса Христа, явившегося во плоти, и веру Иисусу Христу, и надежду на Бога и на Святую Соборную и Апостольскую церковь, и дай им истинный страх Божий и другое полезное.

Господи, помилуй. (12 раз)

3. И огради и очисти их от всех злых и других вредных вселений и подключений, и других злых воздействий, и от причин, их вызывающих, и их вредных последствий, либо трансформируй это в доброе и полезное, и дай им доброе и другое полезное.

Господи, помилуй. (12 раз)

4. И огради и очисти их и от всех навет вражьих и от всех проклятий, и проклятых ими от проклятий избави, и проклинающих их благослови, кого хочешь. И огради и очисти их и от родовых проклятий и от общечеловеческих, и от проклятий Мироздания и существ его, и от причин, их вызывающих, и их вредных последствий, либо трансформируй это в доброе и полезное, и дай им доброе и другое полезное.

Господи, помилуй... (В последующем, как и здесь, где не указано другое количество, произносится 12 или большее число раз по необходимости, см. рисунок в конце книги)

5. И огради и очисти их от всех порч и сглазов, и испорченных и сглаженных ими от их порч и сглазов избави, и испортившим и сглазившим их верни порчи и сглазы без зла, но с любовью и милосердием, и миром, и долготерпением, и добром, и истинным страхом Божьим, и доброжелательностью.

Господи, помилуй...

6. И огради и очисти их от всякого зла, и колдовства, и волшебства, и чародейства, и ворожбы, и гаданий, и магических воздействий, и от причин, их вызывающих, и их вредных последствий, либо трансформируй это в доброе и полезное, и дай им доброе и другое полезное.

Господи, помилуй...

7. И огради и очисти их и от лукавых человек и лукавых духов, и от бесов и от демонов, и от темных, и от нечистых, и от других злых и других вредных и духов, и ангелов, и сил, и существ, и растений, и грибков, и бактерий, и вирусов, и веществ, и от всяких паразитов, и от всех их вредных воздействий, и от вредных последствий их воздействий, либо трансформируй это в доброе и полезное, и дай им доброе и другое полезное.

Господи, помилуй...

8. И огради и очисти их от злых и других вредных намерений и стремлений, и желаний, и привычек, и мыслей и мыслительных циклов, и внушений, и самовнушений, и кодировок, и зомбирования, и инграмм и их вредных последствий, и от накопленной боли, и от вредных влияний всяких знаний, и от причин, их вызывающих, и от их вредных последствий, либо трансформируй это в доброе и полезное, и дай им доброе и другое полезное.

Господи, помилуй...

9. И огради и очисти их и от алкоголизма и табакокурения, и наркомании, и от искушений, с ними связанных, и от намерений и стремлений, и желаний, и привычек употребления алкоголя и алкогольных напитков и других наркотических веществ и от других вредных привычек, и дай им дух трезвости и трезвость, и намерения и стремления, и желания, и привычки трезвого и здорового образа жизни, и другое доброе и другое полезное.

Господи, помилуй...

10. И трансформируй их эгоизм в их альтруизм и огради и очисти их от злых и других греховных страстей и качеств, либо трансформируй эти страсти в доброе и полезное, и дай им доброе и другое полезное.

Господи, помилуй...

11. И огради и очисти их от блуда и похоти.

Господи, помилуй...

12. И огради и очисти их и от гнева и ярости.

Господи, помилуй...

13. И огради и очисти их и от злобы и злопамятства, и злорадства.

Господи, помилуй...

14. И огради и очисти их и от ненависти и мстительности.

Господи, помилуй...

15. И огради и очисти их от тоски и печали, и уныния.

Господи, помилуй...

16. И огради и очисти их и от чревоугодия и многостяжания, и сребролюбия, и лености.

Господи, помилуй...

17. И огради и очисти их и от зависти и расточительности.

Господи, помилуй...

18. И огради и очисти их и от гордости и тщеславия.

Господи, помилуй...

19. И огради и очисти их и от всех страхов, кроме истинного страха Божья, и от всех обид.

Господи, помилуй...

20. И огради и очисти их и от неверия и от сомнений, и от нелюбви.

Господи, помилуй...

21. И огради и очисти их и от отчаяния и безысходности, и безнадежности.

Господи, помилуй...

22. И огради и очисти их и от агрессивности и раздражительности, и беспокойства.

Господи, помилуй...

23. И огради и очисти их и от тревожности и упрямства, и от ложного упорства.

Господи, помилуй...

24. И огради и очисти их и от глупости и забывчивости, и непонятливости.

Господи, помилуй...

25. И огради и очисти их и от рассеянности и невнимательности, и беспамятства.

Господи, помилуй...

26. И огради и очисти их и от других греховных страстей и злых качеств, и дай им крепкую память, сообразительность и понятливость и Господень ум, и разум, и мудрость, и другое доброе и другое полезное.

Господи, помилуй...

27. И дай им и мир, и милосердие, и кротость, и смирение, и нестяжание, и воздержание, и прощение, и долготерпение, и доброжелательность, и истинный страх Божий.

Господи, помилуй...

28. И дай им и радость, и благость, и доброту, и добро, и гармонию, и веру в Иисуса Христа как Сына Бога живого, явившегося во плоти, и веру Иисусу Христу, и надежду на Бога.

Господи, помилуй...

29. И дай им и любовь к Господу нашему Иисусу Христу со Отцем и Святым Духом.

Господи, помилуй...

30. И дай им любовь и к Пресвятой Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.

Господи, помилуй...

31. И дай им любовь и ко святому Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну.

Господи, помилуй...

32. И дай им любовь и ко святым славным и всехвальным Апостолам.

Господи, помилуй...

33. И дай им любовь и к добропобедным мученикам и ко всем святым.

Господи, помилуй...

34. И дай им любовь и к ближним своим как к самим себе.

Господи, помилуй...

35. И дай им любовь и к Единому Богу Отцу, Вседержителю, Творцу неба и земли, видимого же всего и невидимого.

Господи, помилуй...

36. И дай им любовь и к Духу Святому, Господу Животворящему.

Господи, помилуй...

37. И очисти их от грехов и дай им духа причастия и тела, и крови Твоей во оставление грехов и жизнь вечную. И трансформируй их тело и кровь в Твои тело и кровь, как хочешь.

Господи, помилуй...

38. И трансформируй в их здоровье те болезни и причины, их вызывающие, и их вредные последствия, которые можно трансформировать в здоровье, и очисти их от других болезней и причин, их вызывающих, и их вредных последствий, и от препятствий, мешающих исцелению, и исцели их как всех человек.

Господи, помилуй...

39. И дай им здоровье и Божественное и духовное, и душевное, и телесное, и жизненное, и клеток, и генетического механизма и наследственности, и сновидения, и психическое, и сознания, и самосознания, и восприятия, и социальное, и здоровье взаимоотношений, и семейное; и укрепи и гармонизируй их здоровье и целительные силы.

Господи, помилуй...

40. И способствуй их желанию отдать душу Иисусу Христу еще при жизни физического тела.

Господи, помилуй...

41. И дай им безмятежность и активность, и бодрость, и крепкий исцеляющий, укрепляющий и освежающий сон, когда надо, и настойчивость в достижении Царства Небесного; и Духа Святого общение, и Царство Небесное.

Господи, помилуй...

42. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их взаимоотношения и с самими собой, и между собой, и с родными и близкими, и другими домашними, и с другими людьми, и с другими сущностями, и с вещами.

Господи, помилуй...

43. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их взаимоотношения и с мирами, и с Царством Небесным, и со священством, и со святой, соборной и Апостольской Церковью, и с Духом Святым, и с Иисусом Христом, и с Единым Богом-Отцом, Вседержителем.

Господи, помилуй...

44. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их тела, и органы, и системы, и их структуры, и функции, и взаимодействия.

Господи, помилуй...

45. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их ткани, и жидкости, и газы, и их структуры, и функции, и взаимодействия.

Господи, помилуй...

46. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их кожи и слизистые, и их структуры, и функции, и взаимодействия.

Господи, помилуй...

47. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их клетки, и генетические механизмы, и наследственность, и их структуры, и функции, и взаимодействия.

Господи, помилуй...

48. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их души и душевные тела и их структуры, и функции, и взаимодействия.

Господи, помилуй...

49. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их духи и духовные тела и их структуры, и функции, и взаимодействия.

Господи, помилуй...

50. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их сознания и самосознания.

Господи, помилуй...

51. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их психики и личности.

Господи, помилуй...

52. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их восприятия и сути.

Господи, помилуй...

53. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их познания от Бога.

Господи, помилуй...

54. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их веру и надежду, и любовь к Господу нашему Иисусу Христу со Отцем и Святым Духом и во все сердца их, и во все души их, и во все помышления их, и во все крепости их, и любовь к ближним своим как к самим себе.

Господи, помилуй...

55. И огради и очисти их и от всего злого и другого вредного, и дай любовь и другое доброе и полезное, и исцели, укрепи, гармонизируй и просветли и их путь и истину, и жизнь во Христе Иисусе, Господе нашем, и Твою жизнь в них, как хочешь.

Господи, помилуй...

56. И дай кому хочешь из них целительные силы и укрепи и гармонизируй их целительные силы и здоровье.

Господи, помилуй...

57. И пошли им и духовным потомкам их, и кому хочешь из предков Духа Твоего Святого с исцеле́нием и здоро́вьем, и обще́нием, и дара́ми исцеле́ния, и самоисцеления, и целительства, и учи́тельства, и чу́дотворения, и проро́чества, и преумножения даров, и использования даров, и други́ми дарами, каки́ми хо́чешь, и крепкой памятью, и сообразительностью, и понятливостью, и Господним умом, и разумом, и мудростью, и с ми́ром, и милосе́рдием, и кро́тостью, и смире́нием, и нестяжа́нием, и воздержа́нием, и проще́нием, и долготерпе́нием, и доброжела́тельностью, и истинным страхом Божим, и ра́достью, и бла́гостью, и добротой, и добро́м, и гармонией, и ве́рой, и наде́ждой, и лю́бовью, чтобы, восстав от мглы нечистых приведений дьявольских и всякой скверны, смогли с чистой совестью воспевать Всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй...

58. Прими это желание мое как вопль любви, заповеданной Тобой. Аминь.

Господи, помилуй. (12 раз)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Тво́их очи́сти беззако́ние мое. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твоих, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се́ бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя. Се́ бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л мне еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне́, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечисти́вии к Тебе обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя возвестя́т хва́лу Твою́. Я́ко аще бы восхоте́л еси же́ртвы, да́л бых ́убо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н: сердце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твоим Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожига́емая; тогда возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Благодарение за всякое благодеяние Божие

Тропа́рь, глас 4-й

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои, Го́споди, о Твоих вели́ких благодея́ниих на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Кондак, глас 3-й

Твоих благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии, сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе яко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе, Бо́же Всеще́дрый.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице, Твое предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои, благода́рно Тебе вопие́м: ра́дуйся, Пречи́стая Богоро́дице Де́во, и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, еди́на вско́ре предста́тельствующая.